Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

Hora do Planeta

01
Abr19

Ema guiniense emigrante iha Noruega hakarak tau kaixote lixu hamutuk 1000 iha Bissau

SAPO TL

Joven guiniense Juviano Landim, emigrante iha Noruega, hahú ona dezafiu hodi tau kaixota lixu rihun ida iha estrada sira iha Bissau, hodi bele sai mós liu hosi projetu "Homens Novos" hodi inspira sidadaun sira hodi iha hahalok di'ak liu.

bissau_cidade.jpg

Hahú hosi loron 26, Juviano no grupu ida ho joven na'in 30 hosi projetu "Homens Novos" hahú ona tau resipiente sira iha kantu balun hosi kapital guiniense nian, hodi hanoin hahú kampaña sensibilizasaun ida hodi nune'e ema sira bele hahú so'e foer iha bidón metáliku sira ne'e.

 

Juviano Landim, joven guiniense ne'ebé boot iha Portugal, maibé emigrante iha Noruega hahú hosi tinan 2008, nia objetivu maka tau bidón hamutuk rihun ida iha estrada sira.

"Ami hakarak iha sidade ida moos. Ami hanesan ema foun sira, mentalidade foun ida. Presiza de'it Guiné ida ne'ebé oinseluk, Guiné ida ne'ebé di'ak liu, Bissau ida ne'ebé moos, ami hakarak sidade ida ne'ebé moos, hanesan ami nia objetivu iha projetu ne'e", nia hatete ba Lusa hodi justifika inisiativu ne'e.

 

Juviano Landim afirma ona katak nia halo asaun ne'ebé maka nia bele nu'udar sidadaun hodi tulun muda mentalidade sira iha nasaun ida, iha sidade ida "ne'ebé halo ema barak hakarak" iha termu sira saneamentu ne'ebé tuir nia katak populasaun laiha hábitu so'e foer ba fatin ida nia laran, tanba "la ezisti".

 

Promotor sira hosi projetu "Homens Novos" sosa bidón sira ho litru 200 iha gazolineiru sira, liuliu ba subsidiáriu Galp nian iha Guiné-Bissau, Petromar, ko'a iha klaran, pinta, fura, hodi evita tentativa naok hodi iha rezultadu seluk, no hafoin ne'e tau iha fatin sira pasajen nian hodi nune'e ema sira bele uza hodi so'e foer.

Juviano Landim hatutan katak ideia maka atu Kámara Munisipal hasai kaixote lixu sira loron-loron no nunka falta dalan sira hosi sosa bidón sira.

 

Liuhosi ezemplu iha rede sosial sira hosi asaun sira ne'e, projetu "Homens Novos" simu apoiu finanseiru sira liuliu hosi ema guiniense sira iha estranjeiru, liu duké iha nasaun rasik, destaka hosi promotor hosi inisiativu ne'ebé hakarak "muda Bissau nia oin".

 

Juviano Landim konsidera aan hanesan patriota nune'e maka serbisu nafatin hodi aprende iha emigrasaun, fila no ajuda Guiné-Bissau, hodi hanorin iha sidadaun sira respeitu ba ema ida.

"Ha'u sai hosi ne'e bainhira sei ki'ik, ha'u boot iha Portugal, ha'u ba Noruega iha tinan 2008. Ha'u haree iha Noruega respeitu ba ema, ha'u aprende ona no nu'udar ema guiniense, ha'u gosta ha'u nia ra'in, ha'u konsidera aan nu'udar patriota ida, ne'e hanesan nafatin ha'u nia objetivu hodi fila hodi serbisu ba ha'u nia ra'in", Landim hatete.

 

Tanba hakarak serbisu "ho dalan honestu", Juviano moris entre Bissau ho Noruega, fatin ne'ebé nia fali bainhira falta ba nia rekursu sira hodi dezenvolve projetu ne'ebé lori hosi emigrasaun.

 

Fonte: Ajénsia Lusa

Mais sobre mim

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

 1. 2020
 2. J
 3. F
 4. M
 5. A
 6. M
 7. J
 8. J
 9. A
 10. S
 11. O
 12. N
 13. D
 14. 2019
 15. J
 16. F
 17. M
 18. A
 19. M
 20. J
 21. J
 22. A
 23. S
 24. O
 25. N
 26. D
 27. 2018
 28. J
 29. F
 30. M
 31. A
 32. M
 33. J
 34. J
 35. A
 36. S
 37. O
 38. N
 39. D
 40. 2017
 41. J
 42. F
 43. M
 44. A
 45. M
 46. J
 47. J
 48. A
 49. S
 50. O
 51. N
 52. D
 53. 2016
 54. J
 55. F
 56. M
 57. A
 58. M
 59. J
 60. J
 61. A
 62. S
 63. O
 64. N
 65. D
 66. 2015
 67. J
 68. F
 69. M
 70. A
 71. M
 72. J
 73. J
 74. A
 75. S
 76. O
 77. N
 78. D
 79. 2014
 80. J
 81. F
 82. M
 83. A
 84. M
 85. J
 86. J
 87. A
 88. S
 89. O
 90. N
 91. D
 92. 2013
 93. J
 94. F
 95. M
 96. A
 97. M
 98. J
 99. J
 100. A
 101. S
 102. O
 103. N
 104. D