Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]

Hora do Planeta

05
Mai14

Templu tailandés harii ho botir resikladu millaun 1,5

SAPO TL

Templu Wat Pa Maha Chedio Kaew hetan dalan foun ida hodi "engrafa Nirvana", karik hatete literalmente. Tempu tailandés ne'ebé situadu iha provínsia Sisaket, harii hosi botir vidru resikladu hamutuk millaun ida resin.


  


Bainhira tradús hosi ninia naran “Wat Lan Kand” (Templu Botir Millaun resin), kuaze fatin sira iha templu ne'e harii hosi botir, inklui fatin krematóriu no haris-fatin sira. Agora daudaun, númeru botir sira ne'ebé hola parte iha templu ne'e liu ona millaun 1,5 no monge sira hakarak halo liután resiklajen ba botir sira, refere iha Inhabitat. Bainhira iha botir barak ne'ebé sira bele hetan, sira sei harii tan fatin barak.

Kolesaun botir sira nian hahú iha tinan 1984, bainhira monje sira hahú enfeita sira ninia hela fatin. Ho tinan barak ne'ebé liu ona, bainhira númeru ema sira ne'ebé vizita templu ne'e aumenta no doasaun ba botir sira mós aumenta, hodi nune'e permiti harii templu ida ne'ebé ita bele haree iha ohin loron.


  


Aproveita mós botir sira ninia matan, tanba inkorporadu iha mozaiku sira ne'ebé enfeita muru sira. Aleinde sai hanesan materiál konstrusaun sustentável nian, botir sira husik mós naroman naturál tama no sai hanesan manutensaun fasil ida.

Sapo TL ho Green Savers PT

Mais sobre mim

Subscrever por e-mail

A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.

Arquivo

 1. 2020
 2. J
 3. F
 4. M
 5. A
 6. M
 7. J
 8. J
 9. A
 10. S
 11. O
 12. N
 13. D
 14. 2019
 15. J
 16. F
 17. M
 18. A
 19. M
 20. J
 21. J
 22. A
 23. S
 24. O
 25. N
 26. D
 27. 2018
 28. J
 29. F
 30. M
 31. A
 32. M
 33. J
 34. J
 35. A
 36. S
 37. O
 38. N
 39. D
 40. 2017
 41. J
 42. F
 43. M
 44. A
 45. M
 46. J
 47. J
 48. A
 49. S
 50. O
 51. N
 52. D
 53. 2016
 54. J
 55. F
 56. M
 57. A
 58. M
 59. J
 60. J
 61. A
 62. S
 63. O
 64. N
 65. D
 66. 2015
 67. J
 68. F
 69. M
 70. A
 71. M
 72. J
 73. J
 74. A
 75. S
 76. O
 77. N
 78. D
 79. 2014
 80. J
 81. F
 82. M
 83. A
 84. M
 85. J
 86. J
 87. A
 88. S
 89. O
 90. N
 91. D
 92. 2013
 93. J
 94. F
 95. M
 96. A
 97. M
 98. J
 99. J
 100. A
 101. S
 102. O
 103. N
 104. D